Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

49 nước, 5 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua