Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

48 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ