Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

61 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua