Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

48 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ