Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

139 nước, 17 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua