Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

42 nước, 8 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua