Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

79 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua