Kiểu: Cờ úp, 27/2/2024

82 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết