tmt08 1855 -24

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2024

83 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ