Kiểu: Cờ úp, 28/2/2024

88 nước, 17 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua