Kiểu: Cờ úp, 28/2/2024

72 nước, 8 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết