Kiểu: Cờ tướng, 2/3/2024

94 nước, 11 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ