Xaydung 1603 +15
Giadinh12 1582 -15

Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

38 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ