Kiểu: Cờ tướng, 5/3/2024

122 nước, 20 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua