Kiểu: Cờ tướng, 5/3/2024

63 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết