Kiểu: Cờ tướng, 5/3/2024

81 nước, 8 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết