Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

63 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết