Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

34 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết