Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

54 nước, 9 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua