Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

123 nước, 12 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua