Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

44 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua