Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

48 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua