Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

96 nước, 11 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua