Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

106 nước, 19 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết