Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

53 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua