Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

35 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết