Kiểu: Cờ tướng, 6/3/2024

68 nước, 11 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết