khang777 1611 -16
Xaydung 1652 +16

Kiểu: Cờ úp, 7/3/2024

59 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết