Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

163 nước, 21 phút : 36 giây

Hòa cờ!