Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

55 nước, 7 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua