Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

42 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua