Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

64 nước, 11 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua