Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

59 nước, 13 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ