Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

66 nước, 14 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết