Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

49 nước, 8 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ