Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

52 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua