Kiểu: Cờ tướng, 11/3/2024

48 nước, 8 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ