Kiểu: Cờ tướng, 11/3/2024

43 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua