Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

62 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết