Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

25 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết