Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

27 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua