Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

72 nước, 6 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết