Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

51 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết