Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

43 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua