Kiểu: Cờ tướng, 13/3/2024

46 nước, 9 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ