Kiểu: Cờ tướng, 16/3/2024

58 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết