Kiểu: Cờ tướng, 16/3/2024

82 nước, 12 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua