Kiểu: Cờ tướng, 18/3/2024

50 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết