Kiểu: Cờ tướng, 18/3/2024

60 nước, 9 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết