Kiểu: Cờ tướng, 18/3/2024

98 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết